Post by beckham » Wed Jun 14, 2017 9:41 pm

Trong nhung nam 2000- 2005, Ben Cat duoc biet den la mot trong nhung huyen con nhieu kho khan, cuoc song cua dai da so nguoi dan trong huyen chi dua vao nong nghiep tại Bình Dương. Thoi gian gan day, duoc su quan tam chi dao, dau tu, ho tro cua tinh va su nang dong cua huyen Ben Cat (nay la TX.Ben Cat), kinh te - xa hoi cua dia phuong da co nhung thay doi ngoan muc. Chi tinh trong giai doan 2010- 2015, thi xa Ben Cat da nhanh chong vuon len tro thanh 1 trong 3 khu do thi cong nghiep lon cua tinh.

Phan lon nguoi dan Ben Cat gio day da khong con lam nong nghiep thuan tuy, thay vao do la lam viec tai cac cong ty, xi nghiep dong tren dia ban; so con lai tham gia vao cac linh vuc kinh doanh dich vu - thuong mai. Nho do, cuoc song cua nguoi dan thi xa ngay cang duoc nang cao, thu nhap binh quan dat 62,8 trieu dong/nam tinh den thang 6-2015. Thi xa Ben Cat da tich cuc tao dieu kien va co che thuan loi nham khuyen khich, ho tro cac thanh phan kinh te dau tu kinh doanh cac nganh nghe thuong mai - dich vu. Trong do, tap trung vao cac loai hinh kinh doanh nghi duong, du lich, dich vu ngan hang, cho, sieu thi, kinh doanh hang hoa nhu yeu pham phuc vu doi song sinh hoat hang ngay cua nguoi dan. Nho do, hoat dong thuong mai - dich vu cua thi xa tiep tuc co buoc phat trien nhanh.

Xem thêm >>> Đăng Ký Lắp Mạng Internet FPT Móng Cái

Co the noi, voi su phat trien kha dong bo ve thu hut dau tu, hinh thanh cac KCN, dich vu, do thi nhu Khu do thi Nam Ben Cat, KCN do thi My Phuoc I, II, III, IV, cac truc duong giao thong huyet mach, khang trang nhu quoc lo 13, DT741… da va dang gop phan day nhanh phat trien cong nghiep, dich vu cua Ben Cat. Ve Ben Cat hom nay, that kho nhan ra dau tich cua mot vung dat thuan nong cach day khong lau hay tan tich vung dat lua Tam giac sat kien cuong da oan lung ganh, cong hang ngan tan bom dan trong chien tranh. Ben Cat gio day da thanh vung cong nghiep hien dai, 9 khu, cum cong nghiep duoc quy hoach bai ban voi dien tich gan 3.200 ha, co ban da duoc lap day.

I. Dich Vu Internet FPT Ben Cat.

Voi nhung dieu kien de phat trien kinh te xa hoi, doi song nguoi dan ngay mot van minh va hien dai, nhu cau su dung dich vu vien thong la kha cao. Cong ty FPT Binh Duong da som dau tu ha tang de tien hanh https://internetvietnam.net/dang-ky-lap ... n-cat.html cho ba con noi nay. FPT Telecom dang cho nhan vien FPT taiThi Xa Ben Cat tinh Binh Duong dang trong qua trinh thay the cho nhung ho gia dinh ca nhan dang su dung cap dong ADSL chuyen sang cap quang FTTH cong nghe GPON.

Cap quang co the cho toc do truyen tai du lieu tot hon cung nhu mien nhiem voi thoi tiet. Khi su dung cap quang khach hang se duoc phuc vu voi chat luong tot hon cung nhu cao hon. Ben canh dich vu internet FPT hien con cung cap them 1 dich vu tai thi xa Ben Cat Binh Duong la goi cuoc truyen hinh FPT Play HD chi 100.000d/thang. Khach hang co the trai nghiem 180 kenh truyen hinh trong va ngoai nuoc kem cac ung dung thon qua dau giai ma HD cho phep bien tivi thuong thanh Tivi thong minh dem ca the gioi den cho gia dinh su dung.

II. Lap Mang Internet FPT Ben Cat.
Image
Doi voi khach hang lap mang cap quang https://internetvietnam.net/dang-ky-lap ... duong.html se duoc trang bi modem FTTH quang 4 cong 2 rau de su dung voi cac goi cuoc toc do cao tu 6 Mbps den 32 Mbps voi gia cuoc sieu khuyen mai chi tu 150.000d - 300.000d de dap ung cho ba con song tai day co the su dung mang cap quang FPT nhanh chong trong nam 2016 tai dia ban thi xa Ben Cat Binh Duong.

FPT telecom vua trien khai ha tang o 1 so khu vuc tai dia ban thi xa Ben Cat de cung cap cho khach hang Lap dat mang FPT thi xa Ben Cat Binh Duong phuc vu cho khach hang lua chon va trai nghiem trong nam 2017 – 2020 tai dia ban. Khach hang co the dang ky internet FPT tai phuong Chanh Phu Hoa, phuong Tan Dinh, phuong Hoa Loi, phuong My Phuoc, Phuong Thoi Hoa, xa An Dien, xa An Tay, xa Phu An tai Ben Cat Binh Duong.

De dang ky lap dat internet fpt ben cat khach hang co the goi ve duong day nong bên trên de duoc tu van lap dat mien phi.
website tham khảo: https://internetvietnam.net

G9!


Newbie

Posts

Joined
Tue May 16, 2017 3:34 pm
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests