Post by nongetjie » Thu Oct 16, 2014 6:52 pm

Is er iemand die zijn Affiliate Voorwaarden voor een OpenCart shop goed op orde (lees: juridisch correct) heeft en deze wil delen?

New member

Posts

Joined
Wed Nov 07, 2012 8:28 pm

Post by Jaap » Sat Oct 18, 2014 8:02 pm

Ik zou voorzichtig zijn met het delen van dit soort voorwaarden.
Al zijn er overeenkomsten tussen online verkopende partijen, er zijn ook veel verschillen.

Ik zou eerst zelf een lijst maken met voorwaarden.
Vervolgens laat je deze door een expert controleren.

De regel die je in je achterhoofd moet houden is de volgende:
De affiliate is in principe geen partij bij de overeenkomst.
Zo is bij dit ooit door de belastingdienst uitgelegd.
De vraagstelling was toen of ik invoerrechten moest betalen als affiliate.
Dit was negatief, ik bemiddelde slechts in de verkoop.
Slechts de commissie diende ik vanzelfsprekend op te geven.
Invoerrechten lagen bij de kopende partij.

Je moet er in je contract wel op letten dat de affiliate niet averechts voor jouw bedrijf werkt.
Als jij met Google adwords werkt, wil jij niet dat jouw affiliates dezelfde woorden inkoopt. Dit drijft de prijs op en wordt jouw marketing duurder. Diegene die dan als laatste lacht is Google.

Verder:
Hoogte commissie?
Wanneer betaal je uit? Als de klant gebruik maakt van zijn afkoelperiode en het product terugstuurt, kan het niet zo zijn dat jij al commissie hebt betaalt.


Er zijn vele aanbieders om het hele traject voor je te regelen, ik ben niet op de hoogte van de kosten.
Maar wellicht is het een optie voor je?
Informeer eens bij Daisycon, Tradetracker of Zanox

Lint Kopen https://lintenkopen.nl/


User avatar
Active Member

Posts

Joined
Fri Apr 15, 2011 12:10 am
Location - the Netherlands

Post by nongetjie » Wed Oct 22, 2014 7:39 pm

Hoi Jaap,

Hartelijk dank voor je input. Ik ben aan de slag gegaan met de affiliate voorwaarden en ben hierop uitgekomen. Ik heb mijn handelsnaam even vervangen door 'Verkoper'.

Artikel 1

1.1 - Toepasselijkheid
Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van deelnemers aan het affiliatepartner programma van Verkoper en zijn derhalve van toepassing op iedere ingeschreven, en door Verkoper als zodanig geaccepteerde, affiliatepartner. Door aanmelding voor het partner programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden te hebben aanvaard.
Artikel 2

2.1 - Deelname
Elke rechts persoon kan deelnemer worden van het partner programma van Verkoper door het online aanmeldingsformulier in te vullen.

2.2 - Beoordeling
Het is ter beoordeling van Verkoper of een aanvrager als deelnemer aan het affiliateprogramma wordt toegelaten. Verkoper is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.
Artikel 3

3.1 - Algemene toelatingseisen

• Aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
• De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid opgeven.
• Deelnemende sites bevatten hoogwaardige content.

3.2 - Websites
Iedere website die deel neemt aan het affiliatepartnerprogramma van Verkoper dient zich te onthouden van:

• erotisch, gewelddadig of pornografisch karakter
• misleiden van derden
• schenden van auteurs-, merk-, portret- of andere rechten van derden
• bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegale activiteiten
• conflicterende of aanstootgevende content m.b.t. Verkoper
• discriminerend of aanstootgevend karakter

3.3 - Email
Opname van links naar Verkoper in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze nieuwsbrieven voldoen aan het op-in / opt-out principe. Spam in, welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan.

3.4 – SEA/Keyword buying
Keyword buying via zoekmachines, waaronder maar niet beperkt tot Google, is niet toegestaan

3.5 – Overige voorwaarden

• de website van affiliatepartner dient duidelijk te verschillen van de website van Verkoper
• het door Verkoper beschikbaar gestelde grafische materiaal mag niet worden uitgereikt, verkleurd of op enige andere wijze worden gewijzigd
• eigengemaakte grafische elementen mogen geen Verkoper-logo bevatten of de illusie wekken dat deze door Verkoper zijn vervaardigd
• (grafisch) materiaal dat door Verkoper als verlopen wordt aangegeven (bijv. door het gebruik van niet meer geldige huisstijlelementen) dient binnen één week na melding vervangen te worden
• het gebruik van popups, popunders, popovers of soortgelijke technieken is niet toegestaan
• Het manipuleren van cookies, en/of het gemanipuleerd plaatsen daarvan is niet toegestaan. Cookies zijn uitsluitend geldig na een door de gebruiker bewust geplaatste klik. Een order moet te allen tijde zijn te herleiden tot de klik
Artikel 4

4.1 - Commissie
De affiliate partner ontvangt 5% commissie over het orderbedrag dat tot stand komt via een link naar Verkoper vanaf de website of nieuwsbrief van de affiliate partner.

4.2 - Links
Plaatsing van links geschiedt naar goeddunken van de affiliatepartner met inachtneming van artikel 3.

4.3 - Metingen
De verkopen worden gemeten aan de hand van cookies. Deze cookies hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Alle metingen van Verkoper zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van Verkoper. Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden.
Artikel 5

5.1 - Betalingen
Uitbetaling geschiedt per kwartaal over alle definitieve orders. Orders of onderdelen daarvan die zijn geannuleerd, geretourneerd worden niet meegenomen in de berekening.

5.2 - Rekeningnummers
Uitbetaling geschiedt via bank of giro overschrijving, mits dit een rekening uit de eurozone betreft. In alle andere gevallen wordt de uitbetaling via Paypal gedaan.
Artikel 6

6.1 - Beëindiging overeenkomst
Verkoper behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een affiliatepartner zonder voorafgaande opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook de affiliatepartner heeft het recht te allen tijde deelname aan het Verkoper affiliateprogramma met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen te beëindigen.

6.2 - Uitsluiting
Als blijkt dat de affiliatepartner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden verliest de affiliate partner alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.
Artikel 7

7.1 - Wijzigen voorwaarden
Verkoper is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

7.2 - Gevolgen
De affiliatepartner wordt per mail over wijzigingen geïnformeerd. Indien de affiliatepartner zich niet kan vinden in een wijziging, dient de affiliatepartner deelname aan het affiliatepartnerprogramma onmiddellijk te beëindigen. Indien de deelname wordt voortgezet wordt affiliatepartner geacht de gewijzigde affiliatevoorwaarden te hebben aanvaard.
Artikel 8

8.1- Schade
Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het Verkoper affiliateprogramma zal door Verkoper op de overtreder worden verhaald.
Artikel 9

9.1 - Aansprakelijkheid
Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites.
Artikel 10

10.1 - Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten door en met Verkoper afgesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien een bepaling uit deze affiliatevoorwaarden in strijd mocht zijn met het Nederlands recht, dan zal deze, onverminderd de strekking van de desbetreffende bepaling, in overeenstemming met het Nederlandse recht worden gewijzigd

New member

Posts

Joined
Wed Nov 07, 2012 8:28 pm

Post by Jaap » Wed Oct 29, 2014 11:10 pm

Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van deelnemers aan het affiliatepartner programma
Ten behoeve van zou ik wijzigen in voor is iets moderner.
Door aanmelding voor het partner programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te hebben aanvaard.
Toegevoegd komt volgens mij de leesbaarheid ten goede.
2.1 - Deelname
Elke rechts persoon (=rechtspersoon) kan deelnemer worden van het partner programma van Verkoper door het online aanmeldingsformulier in te vullen.
Even enkele voorbeelden wat ik anders zou doen.
Ik zou de hele tekst nog eens lezen en het leesbaar houden.
Woorden als alsmede zijn niet meer van deze tijd.

Nogmaals, mijn persoonlijke menig.

Succes!

Lint Kopen https://lintenkopen.nl/


User avatar
Active Member

Posts

Joined
Fri Apr 15, 2011 12:10 am
Location - the Netherlands
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests