Page 1 of 1

dùng module sản phẩm làm tin tức

Posted: Fri Aug 17, 2018 3:06 pm
by dangthanhgroup
Mình nghỉ là double cái module sản phẩm lên , bằng cách nhân bản mấy file product.php , sau đó đổi tên thành tintuc.php hoặc blog.php , rồi mình sử dụng nó làm tin tức, không biết có bác nào làm rồi cho thêm chút kinh nghiệm, xin chân thành cảm ơn