Page 1 of 1

Tìm người code thêm module cho Opencart

Posted: Mon Jan 01, 2018 2:17 pm
by nttnew
Mình có một website bán hàng bằng Opencart, hiện tại mình cần viết thêm một module API để các hệ thống khác có thể lấy dữ liệu từ Opencart qua các API này. Bạn nào làm được thì nhắn mình nhé: skype: nttnew.

Thanks,

Re: Tìm người code thêm module cho Opencart

Posted: Tue Jan 02, 2018 12:47 am
by straightlight
Chào, vui lòng đọc các quy tắc diễn đàn gần đây nhất liên quan đến các yêu cầu tối thiểu để có được hỗ trợ. Không có phiên bản OC cung cấp, không có tài liệu API cung cấp. Vui lòng cung cấp thêm thông tin.