Post by beckham » Fri Jun 23, 2017 5:44 pm

Thi xa Ha Tien duoc cong nhan thanh do thi loai III va hien da hoan tat thu tuc xin cong nhan thanh pho truc thuoc tinh Kien Giang. De tro thanh thanh pho van hoa, xanh - sach - dep, Dang bo, chinh quyen va nhan dan thi xa vung bien tiep tuc phan dau trong nhung nam tiep theo. Ha Tien, thi xa xac dinh phat trien theo huong do thi du lich, thuong mai, nhung van mang net dep hien hoa, nen tho va co kinh. Ha Tien co vi tri quan trong trong giao thuong quoc te, giap voi Vuong quoc Campuchia co duong bien gioi dai 13,7km.

Truoc day, thoi Phap thuoc, Ha Tien tung la trung tam cua mot tinh. Sau ngay giai phong, Ha Tien la mot huyen, den nam 1998 chia tach thanh huyen Kien Luong va thanh lap thi xa Ha Tien cho den nay. Ha Tien hoi tu nhieu dieu kien thuan loi de tro thanh do thi phat trien. Hien trung tam thi xa co nhieu cong trinh duoc xay dung hoan thanh. He thong ha tang ky thuat giao thong, cap nuoc, thoat nuoc duoc dau tu dong bo.

Ty le cac tuyen pho chinh khu noi thi duoc chieu sang dat 100%. He thong cap nuoc tong cong suat 9.300m3/ngay, dem. Chi tinh rieng tu nam 2010 den nay, nguon von dau tu phat trien kinh te - xa hoi cua Ha Tien dat tren 5.000 ti dong, trong do co mot so cong trinh noi bat, nhu: Trung tam thuong mai thi xa; duong hanh lang ven bien phia Nam doan qua thi xa; khu do thi moi, ngam hoa he thong dan dien; nang cap cac tuyen duong noi o… Voi loi the la thi xa du lich, Ha Tien thu hut dong dao doanh nghiep den dau tu dich vu nha nghi, khach san, khu vui choi giai tri.
Hang nam, thi xa vung bien nay don tren 2 trieu luot khach du lich. Ha Tien, de thi xa vung bien som tro thanh thanh pho xanh - sach - dep trong thoi gian toi, truoc mat, cac nganh huu quan thi xa tap trung cong tac tuyen truyen, nang cao nhan thuc cho can bo, dang vien va nhan dan ve y thuc xay dung khu do thi dep, van minh gan voi cong viec hang ngay cua moi nguoi, moi nha. UBND thi xa Ha Tien chi dao cac nganh, cac cap tang cuong kiem tra va xu phat nghiem doi voi cac truong hop vi pham trat tu do thi, an toan giao thong va ve sinh moi truong.

Xem thêm >>> Lắp Mạng Internet FPT Vinh, Nghệ An

I. Dich Vu Internet FPT Ha Tien.

Internet FPT thi xa Ha Tien hien dang khuyen mai cho khach hang lap dat moi internet tren dia ban thi xa Ha Tien voi chuong trinh khuyen mai tang modem Tplink Wifi 4 cong cung voi uu dai mien phi https://internetvietnam.net/dang-ky-lap ... -tien.html cho khach hang tra truoc 6T hay 12T tren dia ban FPT thi xa Ha Tien chi ap dung rieng trong nam 2016 Do chuong trinh dang ky lap dat internet FPT thi xa Ha Tien thay doi lien tuc theo tung thang nen de biet chinh xac ve chuong trinh khuyen mai khach hang vui long goi ngay hotline tong dai FPT Ha Tien de nhan vien tu van cac chinh sach moi nhat, thu tuc lap dat cung nhu qua tang ma khach hang co nhan duoc tai thi xa Ha Tien, Kien Giang.
Image
Tiep theo la bang bao gia cap quang fpt danh cho cong ty doanh nghiep khi muon https://internetvietnam.net/internet-kien-giang, dang ky cap quang fpt Hà Tiên. Cac goi cuoc lap mang fpt kien giang nay chu yeu danh cho khach hang su dung cong ty, ngan hang, quan ca phe, Karaoke vi duong truyen bang thong trong va ngoai nuoc deu tot va dac biet FPT Telecom cam ket bang thon quoc te toi thieu khi su dung la 1,1 Mbps.

II. Lap Mang Internet FPT Ha Tien.

ruong hop cac goi cuoc fpt Hà Tiên tren van khong dam bao duoc cho khach hang tot nhat co the tham khao them dich vu Leased Line FPT de duoc ho tro tot nhat. Goi cuoc Leased Line la goi cuoc FPT danh cho cac doanh nghiep nuoc ngoai co bang thong quoc te lon gap nhieu lan so voi cac goi cuoc fpt Hà Tiên cho doanh nghiep trong nuoc thong thuong Goi cuoc Leased Line khong co gia chinh xac.
Chi phi cho 1 Mbps bang thong quoc te la 20.000.000 d. Khach hang muon xai bao nhieu Mbps thi hang thang thanh toan bay nhieu tien. De dang ky lap mang fpt tay ninh, mang internet fpt Ha Tien khach hang co the goi ve duong day nong bên trên.
Website tham khảo >>> https://internetvietnam.net

G9!


Newbie

Posts

Joined
Tue May 16, 2017 3:34 pm
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests