Post by beckham » Mon Jun 19, 2017 5:57 pm

Cach day 10 nam, ngay 11/12/2006 thi tran Dat Do chinh thuc duoc thanh lap lai theo Nghi dinh so 149/ND-CP cua Chinh phu. Day la dau moc quan trong trong chang duong xay dung va phat trien cua thi tran. Trai qua 10 nam phan dau khong ngung, thi tran Dat Do da dat duoc nhung thanh tuu quan trong tren con duong phat trien va doi moi di len, dong gop khong nho vao su nghiep phat trien chung cua huyen nha.

Xac dinh ro nhung kho khan, thach thuc, ngay sau khi duoc thanh lap, cap Uy, Chinh quyen thi tran da bat tay vao cong tac lanh dao, chi dao dieu hanh thuc hien cac nhiem vu chinh tri cua dia phuong, dau tien la nhanh chong kien toan bo may to chuc cua Dang, chinh quyen, MTTQ va cac doan the, neu cao tinh than va phat huy tri tue cua ca he thong chinh tri, dua ra nhung quyet sach phu hop trong cong tac lanh dao, chi dao thuc hien nhiem vu chinh tri cua dia phuong. Voi muc tieu phat trien kinh te, thuong mai - dich vu dong vai tro chu dao, thi tran tap trung xay dung, nang cap ket cau ha tang tao thuan loi cho viec san xuat, kinh doanh.

Toan thi tran hien co 30 doanh nghiep (tang 14 doanh nghiep so nam 2007). Nhung mat hang kinh doanh chinh nhu: xang dau, vat lieu xay dung, vang bac da quy, nha hang, an uong, luong thuc, thuc pham, nha tro, van tai… Cung voi viec quan tam phat trien kinh te, cac linh vuc van hoa -xa hoi cung duoc chu trong, su nghiep giao duc da co buoc phat trien moi ca ve quy mo, chat luong. He thong truong hoc deu duoc dau tu khang trang voi cac trang thiet bi hien dai phuc vu cho cong tac giang day. Chat luong giao duc toan dien o cac bac hoc duoc duy tri va nang cao. Ty le hoc sinh len lop va hanh kiem tot hang nam dat tren 99%.

I. Dich Vu Internet FPT Huyen Dat Do.

Co the noi, voi su phat trien cua huyen Dat Do thi muoi nam chua han la mot chang duong dai, song day la mot chang duong co y nghia het suc quan trong de Dang uy, chinh quyen va nhan dan thi tran vuot qua nhieu kho khan, thach thuc tiep tuc phat huy tinh than doan ket, thong nhat trong Dang va trong nhan dan. Thoi gian qua so luong khach hang co nhu cau su dung dich vu Đăng Ký Lắp Đặt Internet FPT Huyện Đất Đỏ ngay mot nhieu hon.
Image
Cong ty vien thong fpt Vung Tau da dan trien khai ha tang cap quang cho nguoi dan noi nay. Khach hang muon lap dat mang internet FPT huyen Dat Do tinh Ba Ria - Vung Tau co the de dang nhan duoc nhieu qua tang trong nam 2016 voi cac chuong trinh khuyen mai khi ba con tren dia ban huyen Dat Do lap dat internet FPT - truyen hinh FPT tai day cung 1 luc. cap quang fpt danh cho cong ty doanh nghiep dang khuyen mai tren dia ban huyen Dat Do tinh Ba Ria - Vung Tau. Goi cuoc cap quang fpt Đất Đỏ thich hop cho doanh nghiep, cong ty, phong net, quan game, nha hang, khach san hoat dong tai huyen Dat Do lap dat su dung dich vu internet bang thong rong.

II. lap Mang Internet FPT Dat Do.

La mot huyen phat trien manh ve nong nghiep va du lich nen huyen Dat Do dang ngay cang phat trien de dap ung duoc nhu cau do thi hoa cua thanh pho de ra . Hien nay FPT Telecom da trien khai ha tang cap quang tai khu vuc de phuc vu nhu cau su dung cho cong viec, sinh hoat hang ngay va hoc tap cua nguoi dan tai noi day. FPT telecom hien da co cap quang fpt tai huyen Dat Do tinh Ba Ria Vung Tau de nang cap chat luong mang internet duoc cao hon gap nhieu lan so voi truoc day.

Khach hang co the su dung dịch vụ Đăng Ký Lắp Đặt Internet FPT Tại Vũng Tàu, mang wifi fpt Đất Đỏ toc do cao tu 22 Mbps – 35 Mbps danh cho ho ca nhan gia dinh hay tu 45 Mbps – 80 Mbps danh cho doanh nghiep ky thuat. Toc do duong truyen internet FPT nhanh – manh – on dinh de nguoi su dung co the su dung dich vu internet tot nhat ngay tai nha phuc vu cho muc dich kinh doanh hieu qua nhat. Gia cuoc internet FPT phu hop cho hau het ho gia dinh hay doanh nghiep cong ty lua chon su dung dich vu.

De dang ky mang internet fpt Dat Do va mot so khu vuc khach hang co the lien he duong day tong dai fpt ben tren.
Website: https://internetvietnam.net

G9!


Newbie

Posts

Joined
Tue May 16, 2017 3:34 pm
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests