Post by beckham » Mon Jun 19, 2017 5:45 pm

Thoi gian qua, nhieu mo hinh kinh te tap the o huyen Xuyen Moc phat trien manh, gop phan giai quyet viec lam va tang thu nhap cho nong dan tren dia ban huyen. Tu khi HTX dich vu Nhan Tam (xa Hoa Hiep) duoc thanh lap, nhung bat cap tren da dan duoc thao go. Nong san cua nguoi dan duoc bao dam dau ra va ban duoc voi gia cao gap 2-3 lan so voi truoc day. Ngoai ra, tham gia HTX, cac xa vien con duoc tap huan kien thuc, ky thuat ve cach cham soc, cach phong dich benh va duoc chia se lien ket thi truong, mo rong quy mo san xuat..

Voi muc dich mang san pham sach den voi moi nguoi dan theo hinh thuc chuoi cung ung, tat ca cac san pham nong nghiep cua xa vien huyen Xuyen Moc deu phuc vu cho cac tour du lich va cac diem ban le tai cac cho tren dia ban huyen va mot so dia phuong khac nhu: TP.Ba Ria, TP.Vung Tau, huyen Chau Duc, huyen Long Dien… Nho do, thuong hieu rau cu qua, trai cay va thuy san cua huyen Xuyen Moc da duoc gioi thieu di nhieu noi, cung voi do thu nhap cua ho nong dan cung duoc nang cao. Ngoai ra, HTX chu dong phoi hop voi Cong ty sinh hoc Binh Sinh, huong dan xa vien san xuat mo hinh lua sach voi quy trinh san xuat su dung phan bon vi sinh, huu co bao dam an toan suc khoe cho moi nguoi.

Theo danh gia cua xa vien huyen Xuyen Moc, mo hinh buoc dau mang lai hieu qua thiet thuc: giup tang nang suat, san luong khoang 30% so voi truoc day. Ngoai ra, san pham lua sach duoc cong ty bao tieu san pham nen xa vien rat phan khoi. Co the noi, nhung nam qua, cac mo kinh te tap the cua huyen Xuyen Moc tung buoc khang dinh vai tro, vi tri quan trong cua minh trong phat trien kinh te - xa hoi cua dia phuong. Tinh den nay, toan huyen co 8 HTX nong nghiep hoat dong trong cac nganh nghe: trong trot, chan nuoi, dich vu nong nghiep… voi hon 140 xa vien. Ben canh HTX, duoi su ho tro, van dong cua cac cap hoi nong dan, nhieu dia phuong cung da thanh lap cac CLB, to hop tac san xuat nong nghiep nhu: to HTX rau an toan, to hop tac trong lua, thuy san…

I. Dich Vu Internet FPT Xuyen Moc.

Trong giai doan 2016 - 2020, khach hang thanh toan truoc cuoc internet fpt 6 - 12 thang tai dia ban huyen Xuyen Moc Vung Tau se duoc mien phi lap dat mang - tang them cuoc hang thang - https://internetvietnam.net/dang-ky-lap ... n-moc.html, fpt vung tàu nhanh chong trong vong 24h tu FPT telecom huyen Xuyen Moc.
Image
FPT telecom gui den ho gia dinh song tai xa Xuyen Moc, huyen Xuyen Moc, BRVT bang bao gia cuoc internet toc do cao tu 6 Mbps tro len de ho gia dinh co the su dung mang internet FPT nhanh chong dich vu mang internet wifi chat luong cao nhat hien nay tai nha cho muc dich hoc tap, vui choi giai tri hang ngay tai nha.

Bang gia cuoc combo internet va truyen hinh FPT tai xa Xuyen Moc, huyen Xuyen Moc, BRVT cho khach hang muon lap dat dong thoi ca 2 dich vu cung 1 luc, khach hang chi can mua dau thu HD Box va tan huong the gioi giai tri trong gia dinh ben ban be va nguoi than, chi tiet ve truyen hinh FPT vui long goi ngay hotline.

II. Lap Mang Internet FPT XUyen Moc.

FPT telecom cung cap cho khach hang trang thiet bi hien dai nhat hien nay. Khi khach hang lắp mạng fpt tại vũng tàu, lap dat wifi FPT cho gia dinh su dung tai huyen Xuyen Moc tinh Ba Ria Vung Tau se duoc trang bi modem cap quang FPT Gpon voi toc do truyen tai len den 150 Mbps. Ben canh do fpt telecom con khuyen mai kha nhieu goi cuoc cap quang fpt toc do cao cho khach hang chon lua su dung tu 12 Mbps – 35 Mbps danh cho ho gia dinh va tu 45 Mbps – 80 Mbps cho doanh nghiep cong ty su dung dich vu internet cap quang FPT nhanh chong nhat hien nay.

FPT telecom gui den quy cong ty bang bao gia cuoc cap quang FPT dang duoc khuyen mai hap dan tai xa Xuyen Moc, huyen Xuyen Moc cho doanh nghiep kinh doanh dang dang ky kinh doanh co the lua chon goi cuoc internet tu 45 Mbps - 80 Mbps dap ung cho hon 20 nguoi su dung mang internet nahnh chong nhat hien nay lien tuc. Doanh nghiep duoc trang bi thiet bi hien dai nhat de ho tro mang noi bo luon on dinh. De dang ky internet fpt xuyen Moc khach hang hay goi ve duong day nong bên trên.
Website tham khảo >>>https://internetvietnam.net

G9!


Newbie

Posts

Joined
Tue May 16, 2017 3:34 pm
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests