Post by beckham » Thu Jun 15, 2017 5:25 pm

Quan Ngo Quyen hien la dia phuong tap trung nhieu trung tam thuong mai dich vu, tai chinh, ngan hang lon cua thanh pho. Day la ket qua qua trinh chuyen dich co cau kinh te, day nhanh toc do do thi hoa, huong toi phat trien do thi cang xanh, van minh, hien dai, ben vung, thuc hien dat hieu qua cao Nghi quyet Dai hoi Dang bo quan Ngo Quyen lan thu 21. Dang bo quan Ngo Quyen co chu truong ve viec chuyen dich co cau kinh te. Noi dung nay duoc nhan manh, ro net trong Nghi quyet Dai hoi Dang bo quan lan thu 21.

Tu do, cac muc tieu cua nghi quyet dan duoc hien thuc hoa, the hien bang viec co cau chuyen dich rat can ban, mo hinh kinh te co su thay doi lon. Neu co dip di tren nhieu tuyen duong cua quan, co the thay hieu qua cao cua viec chuyen dich co cau kinh te tai mot so khu vuc. Cu the, hang loat co so cong nghiep tren duong Lach Tray, An Da, Dien Bien Phu dang di chuyen dan ra khoi do thi, thay vao do la cac to hop thuong mai, van phong cho thue.

Tu do, ket noi toan tuyen duong Lach Tray den nut giao thong Quan Mau tro thanh trung tam van hoa-the thao-du lich-dich vu vui choi giai tri cua thanh pho. Dac biet, Trung tam thuong mai dich vu, van phong cao cap tren duong Le Thanh Tong do Tap doan Vingroup dau tu du kien dua vao hoat dong vao thang 9 nam nay; cung voi cac Trung tam thuong mai Nguyen Kim tren duong Luong Khanh Thien, toa nha van phong va cac trung tam dich vu sau cang doc tuyen duong Le Thanh Tong, he thong cac ngan hang ...

la nhung minh chung cu the, dua Ngo Quyen tro thanh trung tam dich vu, thuong mai, tai chinh, dich vu sau cang. Day cung la diem noi bat, khac biet cua Ngo Quyen voi cac dia phuong khac. Cung voi chuyen dich co cau kinh te, Ngo Quyen tap trung cao cho phat trien do thi, phat trien cac do thi dich vu thuong mai theo huong do thi xanh, van minh, hien dai. Trong do, dien hinh la Khu do thi moi Nga Nam-san bay Cat Bi, cung voi duong Le Hong Phong tro thanh diem nhan va mot cua o cua thanh pho. Khu vuc duong Le Hong Phong cung tro thanh trung tam thuong mai, dich vu, tai chinh, ngan hang, vui choi giai tri chat luong cao cua thanh pho. Hien Quan Ngo Quyen tiep tuc trien khai khu do thi moi van minh hien dai khac do la khu do thi duong Dong Khe 2, do UBND quan la chu dau tu.

I. Dich Vu Internet FPT Ngo Quyen.

Cung voi mot so dieu kien uu tien tao dieu kien thuan loi phat trien kinh te cua chinh quyen dia phuong quan Ngo Quyen, mat do dan cu trong khu vuc ngay mot dong duc, cong ty vien thong fpT Hai Phong da dau tu ha tang lap mang fpt ngo quyen de phuc vu cho ba con noi day. Ve linh vuc vien thong cac don vi cung cap internet da dau tu thay the ha tang mang internet cap dong ADSL de chuyen sang cong nghe moi cap quang FTTH phuc vu cho nguoi dan trai nghiem internet fpt Ngo Quyen tot hon va nhanh chong hon.
Image
Chuong trinh uu dai lap mang FPT quan Ngo Quyen, Thanh pho Hai Phong voi nhieu uu dai vo cung hap dan. Theo do, khach hang co nhu cau dang ky hoa mang FPT moi se khuyen mai tang modem wifi va ho tro lap dat nhanh chong. Quy khach hang co ho khau tai quan Ngo Quyen duoc huong chinh sach Đăng Ký Lắp Đặt Internet FPT Quận Hải An, Hải Phòng rieng giam ngay 100.000d va tien chi phi lap dat cho bat ky cac goi cuoc cua FPT Telecom.

II. Lap Mang Internet FPT Ngo Quyen.

FPT telecom da dau tu ha tang mang internet vien thong bang thong rong tai quan Ngo Quyen, Hai Phong de cung cap dich vu internet FPT toc do cao tu 16 Mbps - 45 Mbps dap ung cho ho gia dinh su dung mang wifi nhanh chong nhat cho laptop, may tinh, thiet bi di dong, su dung camera cho muc dich hoc tap, giai tri, sinh hoat hang ngay hay san xuat kinh doanh.

Bang gia cuoc combo dich vu fpt Ngô Quyền va truyen hinh FPT ma FPT telecom ap dung dong thoi cho khach hang muon su dung ca 2 dich vu internet va truyen hinh FPT cung 1 luc tai quan Ngo Quyen, Hai Phong de duoc uu dai nhieu hon ve gia cuoc. Khach hang chi can mua dau thu HD Box la co the su dung duoc dich vu truyen hinh do FPT telecom cung cap voi chat luong tuyet dinh nhat hien nay de su dung. De dang ky mang internet fpt Ngo Quyen khach hang co the lien he ve duong day nong ben tren de duoc tu van mien phi.
Website tham khảo >>>https://internetvietnam.net

G9!


Newbie

Posts

Joined
Tue May 16, 2017 3:34 pm
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests