Post by beckham » Thu Jun 15, 2017 5:11 pm

Sau hon 10 nam thanh lap, kinh te - xa hoi quan Hai An co nhung chuyen bien ro net, xay dung do thi tung buoc hien dai, tap trung dau tu phat trien manh ve kinh te bien, huong toi trung tam cong nghiep- dich vu cang lon nhat cua thanh pho Hai Phong. Nhung nam gan day, quan Hai An don nhan nguon luc dau tu lon. Nhung du an san xuat cong nghiep, dich vu cang bien va giao thong tu nhieu nguon tap trung tai vung dat nay len den hang tram nghin ty dong.

Gio day, nhac den Hai An la nhac den dia phuong co nhieu tiem nang phat trien kinh te cang bien khi co toi hon 20 don vi cang, chiem hon 50% tong so luong cang bien tren dia ban thanh pho. Day cung la dia phuong cap quan co so luong cang bien lon nhat toan quoc. Nam 2015, kinh te – xa hoi cua quan Hai An the hien xu huong phat trien, co nhung chuyen bien ro net, kha toan dien. Cac chi tieu kinh te – xa hoi deu dat va vuot ke hoach de ra. Tong gia tri san xuat 4 nhom nganh kinh te tren dia ban quan dat tren 34 ty dong, tang gan 30% so voi cung ky. Cong tac thu ngan sach duoc quan tam chi dao quyet liet, dong bo voi nhieu bien phap gop phan dat ket qua cao.

Quan Hai An da tap trung dau tu, nang cap co so ha tang cac duong ngo, sua chua mot so truong hoc tren dia ban. Phoi hop tot voi cac chu dau tu trong viec thi cong cac hang muc cong trinh co so ha tang, do do dien mao do thi cua quan co chuyen bien tich cuc. Van hoa xa hoi tiep tuc phat huy va thuc hien tot cac nhiem vu an sinh xa hoi, cham soc suc khoe nhan dan, giao duc dao tao. Xac dinh nhiem vu trong tam nam 2016, quan Hai An phan dau dat muc cao nhat cac chi tieu kinh te – xa hoi, quoc phong – an ninh. Tiep tuc day manh cong tac cai cach hanh chinh, tap trung xay dung do thi van minh, bao dam an sinh xa hoi va nang cao doi song nhan dan. Quan Hai An xac dinh cac muc tieu va giai phap cu the thuc hien cac nhiem vu trong tam la tang truong kinh te cao hon nam 2015 gan voi tang cuong thuc hien ky luat, ky cuong trong quan ly tai chinh- ngan sach nha nuoc, thao go kho khan cho SX- KD, day manh CCHC.

I. Dich Vu Internet FPT Hai An.

Hai An la 1 trong nhung quan trung tam cua thanh pho Hai Phong duoc fpt telecom dac biet quan tam den trong cong tac trien khai he thong mang luoi vien thong day dac tai cac tuyen pho, ngo, hem tren dia ban quan Hai An de dap ung cho su phat trien khong ngung nghi cua nguoi dan trong cong tac lap dat internet hay truyen hinh phuc vu cho cuoc song hang ngay.

Voi su co gang cua toan the chinh quyen va nguoi dan quan Hai An da giup cho nen kinh te quan ngay mot nang cao. Mat do dan cu tap trung dong duc la tien de cho viec phat trien kinh te xa hoi cua khu vuc. Cong ty vien thong fpt Hai Phong da dau tu ha tang de tien hanh đăng Ký Lắp Đặt Internet FPT Quận Hải An, Hải Phòng cho quy khach. Tong dai FPT Hai An thanh pho Hai Phong luon duoc fpt telecom mo suot 24/7 de phuc vu cho khach hang co nhu cau dang ky internet truyen hinh FPT quan Hai An trong giai doan moi. FPT telecom dong thoi tung ra rat nhieu khuyen mai moi nhat de khach hang co them nhieu su lua chon khi lap dat internet + truyen hinh fpt tai dia ban.

II. Lap Mang Internet FPT Hai An.
Image
Cong nghe hien dai la yeu to ma fpt telecom Hai Phong huong den khach hang su dung dich vu do fpt telecom cung cap, fpt telecom khong ngung ton kinh phi de phat trien xay dung ha tang Lắp Đặt Internet FPT Quận Ngô Quyền, fpt Hải An ngay mot hien dai, cap nhat cac tinh nang cong nghe tien tien hoac mua ve voi chi phi cao tu cac nuoc dang phat trien de dap ung cho nhu cau ngay cang tang cua nguoi dung ve mat dich vu Nguoi dung co the su dung cong nghe truyen hinh thong minh voi hon 150 kenh truyen hinh dac sac trong nuoc va quoc te cung cac tinh nang dang duoc ap dung kem theo nhu Youtube, karaoke, nhac so, doc bao… duoc tich hop kem theo de giai tri cung 10.000 phim bom tan mien phi.

Khach hang muon lap dat dich vu truyen hinh FPT quan Hai An co the mua dau thu HD tri gia 600.000d va thong qua bo giai ma HD Box co the bien tivi thuong thanh smart tivi thong minh cho khach hang su dung cac dich vu giai tri tot nhat hien nay. Trong nam 2016 khach hang muon lap dat combo internet + truyen hinh FPT se duoc giam cuoc su dung dong thoi 2 dich vu cung 1 luc. De dang ky mang internet fpt Hai An khach hang co the goi ve duong day nong ben tren de biet them thong tin chi tiet.
Website tham khảo >>> https://internetvietnam.net,

G9!


Newbie

Posts

Joined
Tue May 16, 2017 3:34 pm
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests