Post by beckham » Thu Jun 15, 2017 4:26 pm

Dong Trieu la mot thi xa phat trien tai tinh Quang Ninh. Dong Trieu da dat duoc nhieu ket qua trong cai cach hanh chinh, thu hut dau tu, phat trien dong bo he thong ha tang ky thuat, ha tang do thi theo huong hien dai, xay dung thuong hieu va phat trien du lich. Tinh rieng nam 2016, toc do tang truong kinh te cua Dong Trieu dat 16,2%, viec xay dung he thong chinh tri Dong Trieu, xay dung Dang theo Nghi quyet 19, De an 25 dang tao duoc nhung chuyen bien tich cuc, nang luc lanh dao cua cap uy Dang, chinh quyen tu thi xa, xuong co so deu duoc nang cao, doi song nhan dan duoc cham lo tot hon, su thong nhat, dong thuan trong toan Dang bo tao suc manh xay dung thi xa tre cua ngo phia Tay cua tinh.

Dong Trieu can tap trung khai thac de phat huy cac the manh cua thi xa, dong chi Bi thu Tinh uy nhan manh: Tu mot huyen trong diem san xuat nong nghiep cua tinh, Dong Trieu but pha tro thanh do thi loai 4 tren nen tang rat vung chac tu xay dung nong thon moi, phat trien cong nghiep, dich vu, du lich. Tiem nang de phat trien cua thi xa Dong Trieu rat lon nho co quy dat cua dia ban dong bang, co cac di tich lich su van hoa mang tam quoc gia nhat la khu di tich Nha Tran tai dia ban, nguoi dan co nhung nghe truyen thong noi tieng nhu nghe gom su, co nguon tai nguyen khoang san la than va dat set…

Do chinh la "von" de Dong Trieu phat trien, moi goi, thu hut duoc cac doanh nghiep vao dau tu tai dia ban, la nguon luc de chuyen dich manh me co cau kinh te sang dich vu, du lich. Cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc, cac bo, nganh trung uong, cac dia phuong Dong Trieu den Quang Ninh deu co ghi nhan ve su thay doi rat manh me cua tinh. Su dong bo ve ha tang giao thong, coi mo trong quan he giua doanh nghiep, nha dau tu voi tinh, su cong khai, minh bach, don gian ve thu tuc hanh chinh dang tao ra nhung an tuong rat tot dep ve mot tinh van minh, hien dai. Trong ket qua chung do co su dong gop tu 14 dia phuong va chung ta tiep tuc tao ra nhung dot pha rieng cua Quang Ninh.

I. Dich Vu Internet FPT Dong Trieu.

La nha cung cap dich vu internet va truyen hinh hang dau tai huyen Dong Trieu Quang Ninh, fpt telecom luon co gang phat trien co so ha tang mang internet FPT de phuc vu cho khach hang Lắp Mạng Internet FPT Tại Đông Triều, tinh Quang Ninh trong giai doan 2017 – 2020 cung cac chuong trinh khuyen mai hap dan nhat. Voi nhung co gang cua toan the chinh quyen va nguoi dan thi xa Dong Trieu da giup cho Dong Trieu co mot co so ha tang on dinh.

Nhieu doanh nghiep lon voi nhu cau lap mang fpt dong trieu la kha cao. Cong ty vien thong FPT Quang Ninh da dau tu ha tang phuc vu cho ba con noi day. FPT telecom Quang Ninh dang uu dai cho khach hang su dung, mang wifi FPT tai huyen Dong Trieu, Quang Ninh de dap ung cho khach hang su dung mang wifi toc do cao tu 6 Mbps - 10 Mbps dap ung cho khach hang kem theo cac chuong trinh khuyen mai soc nhat hien nay cho khach hang lua chon.

II. Lap Mang Internet FPT Dong Trieu.
Image
Khach hang muon Lap internet FPT huyen Dong Trieu tinh Quang Ninh co the su dung mang cap quang FPT toc do cao voi toc do duong truyen internet FPT tu 12 Mbps – 35 Mbps de su dung cho ho gia dinh xai trong nha khoang 10 nguoi tro len, doi voi cac doanh nghiep cong muon su dung mang manh va on dinh co the su dung goi cuoc tu 45 Mbps – 80 Mbps de doanh nghiep cong ty hoat dong kinh doanh on dinh va hieu qua.

Khach hang song tai khu vuc huyen Dong Tieu Quang Ninh co the lap dat them 1 dich vu moi cua fpt telecom la dich vu truyen hinh fpt voi hon 160 kenh truyen hinh dac sac trong va ngoai nuoc cung nhieu ung dung thong minh nhat hien nay ma fpt telecom mang lai cho khach hang trai nghiem dich vu giai tri thong qua cong nghe thong minh moi nhat ngay tai nha o dia ban huyen Dong Trieu Quang Ninh. Khach hang o cac khu vuc xa ma fpt telecom chua phu song ha tang cap đăng Ký Lắp Đặt Internet FPT Tại Quảng Ninh, internet fpt Đông Triều co the lien he voi buu dien hoac Viettel de hoi xem co the lap mang Viettel hay VNPT Dong Trieu cho gia dinh su dung duoc hay khong.

De dang ky lap dat internet fpt Dong Trieu va mot so khu vuc khac khach hang co the goi ve cho tong dai fpt Dong Trieu qua duong day nong ben tren.
Website tham khảo >>>https://internetvietnam.net

G9!


Newbie

Posts

Joined
Tue May 16, 2017 3:34 pm
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests