Page 1 of 1

Sửa lỗi Notice: Undefined variable: route in /public_html/catalog/controller/common/seo_url.php on line 75

Posted: Sat Feb 25, 2017 6:08 pm
by lyhieuky
Mình bị lỗi này "Notice: Undefined variable: route in /home/hellonest/public_html/catalog/controller/common/seo_url.php on line 75" khi mình nhúng víeo iframe vào website opencart. có ai biết lỗi này là bị gì không chỉ mình với.
Cảm ơn nhiều

Re: Sửa lỗi Notice: Undefined variable: route in /public_html/catalog/controller/common/seo_url.php on line 75

Posted: Mon Mar 13, 2017 12:29 am
by bunny Chinh
Nếu bạn chạy link page có iframe đó không có route thì nó báo lỗi là đúng rồi

Re: Sửa lỗi Notice: Undefined variable: route in /public_html/catalog/controller/common/seo_url.php on line 75

Posted: Mon Apr 10, 2017 11:39 am
by boicute.14
Mở file catalog>controller>startup>seo_url.php, kiếm dòng parse_str('route=common/home', $data); (dòng 74 hay 75 gì đó) thay bằng

Code: Select all

if(isset($url_info['query'])) {

		parse_str($url_info['query'], $data); } else {
		
		parse_str('route=common/home', $data);	
			
		}