Page 1 of 1

Xin giúp đỡ về cấu hình giá sản ph

Posted: Mon May 23, 2016 5:03 pm
by bossxu
Nhập tiền chục triệu thì giá chuyển sang chữ như hình!
Bạn nào pro giải thích giúp nhé ??? ??? ??? ???
Image

Re: Xin giúp đỡ về cấu hình giá sản ph

Posted: Thu May 26, 2016 3:58 pm
by kazihaha
không coi được hình :v

Re: Xin giúp đỡ về cấu hình giá sản ph

Posted: Tue May 31, 2016 7:10 pm
by yennhikorea
ảnh lỗ rồi bạn, up lại hình đi mọi người mới có thể giúp bạn được nhé