Post by hanguyen18 » Mon Aug 19, 2013 11:45 am

Hi các bác, hiện tại trong phần Config email em không biết chỉnh các thông số thế nào để hệ thống có thể tự gửi email được.

Bác nào rành chỉ giúp em với, hiện tại em đang để cấu hình như sau

Giao thức: SMTP

Tham số thư: để trống

SMTP Host: localhost

SMTP Username: ..@gmail.com

SMTP Password: xxxx

SMTP Port: 25

SMTP Timeout: 5

Thông báo bổ sung thư điện tử: để trống

Quà tặng độc đáo http://best4u.vn


Newbie

Posts

Joined
Mon Aug 19, 2013 11:35 am
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests