Page 1 of 1

2.2.0.0 admin ส่งอีเมลติดต่อลูกค้าไม่ได้

Posted: Wed Jun 01, 2016 4:48 pm
by tonz
เช็คในส่วนของ admin ในส่วน marketing >> mail
ไม่สามารถทำงานได้

อีเมลตั้งค่าเป็น smtp ส่วนอื่นๆใช้งานปกติ

ใครมีปัญหาบ้าง ขอคำแนะนำ