Search found 2 matches

Page 1 of 1

Search found 2 matches

Giúp mình htaccess của nginx

Mình mới chuyên qua vps của digitalocean dùng nhưng đến phần link seo cho nginx thì không hoạt động. Ai biết hướng dẫn mình với

Jump to post
  • Tue Aug 23, 2016 9:28 am
  • Replies 3
  • Views 1293
Lỗi seo Pavblog

http://sangowineo.com/demo/tin-tuc link pagination hoạt động khi bật Seo
http://sangowineo.com/demo/tin-tuc-san-go link pagination khong hoạt động khi bật Seo

Chưa bật seo thì hoạt đông bình thường. tin-tuc-san-go là một sub của tin tức. mình dùng pavblog có cách nào giải quyết không nhỉ

Jump to post
  • Thu Jun 11, 2015 10:25 am
  • Replies 0
  • Views 518

Page 1 of 1

Search found 2 matches