Search found 1 match

Page 1 of 1

Search found 1 match

Re: Vấn đề SEO URL Pavblog trên OPC 2.0.3.1

trong file seo_url.php thay thế tất cả code: return $this->forward($this->request->get['route']); sang return new Action($this->request->get['route']);

Thường thì 2 đoạn này nằm ở đoạn 19 và 71 khi sử dụng seo_url của pav

Jump to post
  • Tue Oct 13, 2015 11:53 am
  • Replies 4
  • Views 4562

Page 1 of 1

Search found 1 match