Search found 1 match

Page 1 of 1

Search found 1 match

ถ้าเราจะย้ายร้านเราจากโดเมนแนมย่อยไปโดเมนแนมหลักทำไงครับ

ถ้าเราจะย้ายร้านเราจากโดเมนแนมย่อยไปโดเมนแนมหลักทำไงครับ คือ ตอนนี้ ผมลองลงที่ ซับโดเมนแนม (โดเมนแนมย่อย) และต้องการจะเอามาที่โดเมนแนมแม่แทนเว๊บเดิม ทำไงครับ **และอีกอย่างทำไงครับ แก้ตรงไหน คือ เวลามีลูกค้า สั่งซื้อสินค้า หรือ เวลาส่งอีเมล จากระบบเว๊บ มันมีข้อความและลิงค์ มาด้วยงี้อ่ะครับ ทำไงแก้ที...

Jump to post
  • Sun Dec 02, 2012 4:37 pm
  • Replies 4
  • Views 2781

Page 1 of 1

Search found 1 match