Search found 1 match

Page 1 of 1

Search found 1 match

Bug opencart version 1.5.4

Trong phần quản trị của site : Catalog -> products 1. Edit bất kỳ một sản phẩm nào 2. Click vào tab Attribute 2.a) Nếu chưa có attribute : click add attribute -> save lại. Thông báo thêm thành công. Click edit lại chính sản phẩm này, click tab Attribute thì không thấy dữ liệu được mới thêm vào 2.b) ...

Jump to post
  • Fri Oct 12, 2012 11:19 pm
  • Replies 2
  • Views 2671

Page 1 of 1

Search found 1 match