Search found 1 match

Page 1 of 1

Search found 1 match

Thông báo thanh toán trễ cho thanh toán Payoneer cho người bán

Xin lỗi, chúng tôi sẽ trễ một chút để gửi tiền cho người bán lẻ sử dụng thanh toán Payoneer trong tháng này.
Tiền đã được gửi đến Payoneer và chờ họ liệt kê nó trên tài khoản OpenCart.
Một khi chúng tôi nhận được nó, chúng tôi sẽ trả nó cho người bán càng sớm càng tốt.

Jump to post
  • Mon May 28, 2018 6:24 pm
  • Replies 0
  • Views 964

Page 1 of 1

Search found 1 match