Search found 2 matches

Page 1 of 1

Search found 2 matches

Chuyển dữ liệu sản phẩm, danh mục từ website cũ sang website mới

Xin chào,

Web của mình đang dùng theme trên OC 2.3.x. Bây giờ mình cài lại OC 3.0.2 và cài lại một theme khác. Mình muốn chuyển các dữ liệu từ web cũ bao gồm hình ảnh, sản phẩm, danh mục, bài viết sang web mới dùng OC 3.0.2 thì làm thế nào?

Nhờ cao nhân chỉ giúp.

Cám ơn mọi người.

Jump to post
  • Sat Dec 16, 2017 1:24 am
  • Replies 1
  • Views 1284
Move database from old website using OC 2.3 to another theme using OC 3.0.2

Hello,

My website is using theme on OC 2.3.x. Now I reinstall OC 3.0.2 and another new theme. So I want to move database (include pictures, products, categories) to new website.

How can I do it?

Thank you.

Jump to post
  • Sat Dec 16, 2017 1:21 am
  • Replies 3
  • Views 415

Page 1 of 1

Search found 2 matches