Search found 4 matches

Page 1 of 1

Search found 4 matches

Tìm không dấu tiếng việt

Chào mọi người, Mình có tạo 1 web bằng opencart 3.0.3.7 nhưng khi search tiếng việt không dấu thì không tìm thấy. vd: từ khóa tên sản phẩm: "Động cơ DC" --> Search "Động cơ" thì tìm thấy còn search "dong co" thì không tìm thấy. Có anh em nào biết cách fix vấn đề này giúp mình với, đã dạo 1 dòng các ...

Jump to post
 • Mon May 31, 2021 11:09 pm
 • Replies 1
 • Views 1735
Re: Show sub-category products in parent category in opencart 3031

double check your change as the queries are the same in both versions. 'filter_sub_category' => true, Hi, I replace $filter_data = array( 'filter_category_id' => $category_id, 'filter_filter' => $filter, 'sort' => $sort, 'order' => $order, 'start' => ($page - 1) * $limit, 'limit' => $limit ); to $f...

Jump to post
 • Fri Apr 05, 2019 12:10 pm
 • Replies 4
 • Views 1913
Show sub-category products in parent category in opencart 3031

Hi all, Please help me, how to show sub-category products in parent category. In opencart 3020 I add <'filter_sub_category' => true,> into <catalog/controller/product/category.php> it work well, but when I upgrade to opencart 3031. When I add, it not work. Please help me, I dont want downgrade to 3020

Jump to post
 • Thu Apr 04, 2019 10:49 pm
 • Replies 4
 • Views 1913
Seo URL in nginx

Dear,

I am using OC3.0.2.0 and nginx server but function seo url not run.
I config same this https://isenselabs.com/posts/seo-urls-in-opencart-2x but it not work.

Thanks,

Jump to post
 • Tue Oct 30, 2018 2:24 pm
 • Replies 1
 • Views 952

Page 1 of 1

Search found 4 matches