Search found 2 matches

Page 1 of 1

Search found 2 matches

Problems while opencart connection with amazon payments

Hi I am having a problem with login with amazon and pay with amazon from my website in taking payments or info. I used to have the old "checkout with amazon" and have now upgraded to the newer system. But since the upgrade i have had no activity or payments from amazon payments "i have had no proble...

Jump to post
  • Thu Jul 06, 2017 11:06 pm
  • Replies 0
  • Views 715
Re: Website wordpress cập nhật phát sinh nhiều lỗi

Bản cập nhật gần đây nhất mình để ý trong các link ở wordpress có tự động thêm 1 số dòng là rel = “noopener noreferrer”. Không biết đây có phải là lỗi không nhỉ? Hơn nữa, mình có mua một số plugins trên marketplace cho một site magento của mình như magento 2 mega menu: magento blog | magento tutoria...

Jump to post
  • Wed May 17, 2017 5:37 pm
  • Replies 9
  • Views 2456

Page 1 of 1

Search found 2 matches