Search found 18 matches

Page 1 of 1

Search found 18 matches

Lắp Mạng Internet FPT Vinh, Nghệ An

Su phat trien dong bo ve ha tang ky thuat va cong trinh kien truc hien dai cua cac du an khu do thi moi o TP Vinh dang tao nen nhung "diem nhan" cho thanh pho, xung tam voi do thi loai I va la trung tam kinh te - van hoa cua vung Bac Trung Bo. tuy nhien, de cac khu do thi tren dia ban TP. Vinh phat ...

Jump to post
 • Mon Jun 26, 2017 6:13 pm
 • Replies 0
 • Views 965
Đăng Ký Lắp Mạng Internet FPT Hà Tiên

Thi xa Ha Tien duoc cong nhan thanh do thi loai III va hien da hoan tat thu tuc xin cong nhan thanh pho truc thuoc tinh Kien Giang. De tro thanh thanh pho van hoa, xanh - sach - dep, Dang bo, chinh quyen va nhan dan thi xa vung bien tiep tuc phan dau trong nhung nam tiep theo. Ha Tien, thi xa xac di...

Jump to post
 • Fri Jun 23, 2017 5:44 pm
 • Replies 0
 • Views 818
Lắp Mạng Internet FPT Huyện Đất Đỏ, Vũng Tàu

Cach day 10 nam, ngay 11/12/2006 thi tran Dat Do chinh thuc duoc thanh lap lai theo Nghi dinh so 149/ND-CP cua Chinh phu. Day la dau moc quan trong trong chang duong xay dung va phat trien cua thi tran. Trai qua 10 nam phan dau khong ngung, thi tran Dat Do da dat duoc nhung thanh tuu quan trong tren...

Jump to post
 • Mon Jun 19, 2017 5:57 pm
 • Replies 0
 • Views 974
Lắp Mạng Internet FPT Xuyên Mộc, Vũng Tàu

Thoi gian qua, nhieu mo hinh kinh te tap the o huyen Xuyen Moc phat trien manh, gop phan giai quyet viec lam va tang thu nhap cho nong dan tren dia ban huyen. Tu khi HTX dich vu Nhan Tam (xa Hoa Hiep) duoc thanh lap, nhung bat cap tren da dan duoc thao go. Nong san cua nguoi dan duoc bao dam dau ra ...

Jump to post
 • Mon Jun 19, 2017 5:45 pm
 • Replies 0
 • Views 865
Đăng Ký Lắp Internet FPT Tp Trà Vinh

Ngay 1/9, Uy ban Nhan dan thanh pho Tra Vinh, tinh Tra Vinh, da to chuc le cong bo quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu cong nhan thanh pho Tra Vinh la do thi loai II truc thuoc tinh Tra Vinh. Viec thanh pho Tra Vinh duoc cong nhan la do thi loai II co y nghia vo cung to lon, danh dau mot buoc phat tr...

Jump to post
 • Sat Jun 17, 2017 6:25 pm
 • Replies 0
 • Views 998
Lắp Mạng Internet FPT Dương Kinh, Tp Hải Phòng

Dương Kinh là một trong những quận đang phát triển trưc thuộc thành phố Hải Phòng. Ban lanh dao Quan Duong Kinh chu truong xac dinh dau tu phat trien cac du an ha tang: ha tang giao thong, canh quan do thi - tao nen dien mao cho do thi quan Duong Kinh tung ngay doi moi, hoa chung voi toc do phat tri...

Jump to post
 • Thu Jun 15, 2017 5:36 pm
 • Replies 0
 • Views 994
Lắp Mạng Internet FPT Ngô Quyền, Hải Phòng

Quan Ngo Quyen hien la dia phuong tap trung nhieu trung tam thuong mai dich vu, tai chinh, ngan hang lon cua thanh pho. Day la ket qua qua trinh chuyen dich co cau kinh te, day nhanh toc do do thi hoa, huong toi phat trien do thi cang xanh, van minh, hien dai, ben vung, thuc hien dat hieu qua cao Ng...

Jump to post
 • Thu Jun 15, 2017 5:25 pm
 • Replies 0
 • Views 851
Lắp Mạng Internet FPT Hải An, Hải Phòng

Sau hon 10 nam thanh lap, kinh te - xa hoi quan Hai An co nhung chuyen bien ro net, xay dung do thi tung buoc hien dai, tap trung dau tu phat trien manh ve kinh te bien, huong toi trung tam cong nghiep- dich vu cang lon nhat cua thanh pho Hai Phong. Nhung nam gan day, quan Hai An don nhan nguon luc ...

Jump to post
 • Thu Jun 15, 2017 5:11 pm
 • Replies 0
 • Views 887
Lắp Mạng Internet FPT Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh

Dong Trieu la mot thi xa phat trien tai tinh Quang Ninh. Dong Trieu da dat duoc nhieu ket qua trong cai cach hanh chinh, thu hut dau tu, phat trien dong bo he thong ha tang ky thuat, ha tang do thi theo huong hien dai, xay dung thuong hieu va phat trien du lich. Tinh rieng nam 2016, toc do tang truo...

Jump to post
 • Thu Jun 15, 2017 4:26 pm
 • Replies 0
 • Views 740
Đăng Ký Lắp Mạng Internet FPT Móng Cái

kinh te - xa hoi cua TP Mong Cai tiep tuc co buoc chuyen bien ro net, dung huong. Nhat la trong cac linh vuc nhu gia tri hang hoa xuat nhap khau (XNK) qua dia ban, khach du lich va doanh thu du lich, van tai, thu ngan sach nha nuoc... deu tang so voi cung ky. Theo bao cao cua UBND TP Mong Cai, ngay ...

Jump to post
 • Thu Jun 15, 2017 4:11 pm
 • Replies 0
 • Views 811
Đăng Ký Lắp Đặt Internet FPT Huyện Bến Cát

Trong nhung nam 2000- 2005, Ben Cat duoc biet den la mot trong nhung huyen con nhieu kho khan, cuoc song cua dai da so nguoi dan trong huyen chi dua vao nong nghiep tại Bình Dương. Thoi gian gan day, duoc su quan tam chi dao, dau tu, ho tro cua tinh va su nang dong cua huyen Ben Cat (nay la TX.Ben C...

Jump to post
 • Wed Jun 14, 2017 9:41 pm
 • Replies 0
 • Views 689
Đăng Ký Lắp Đặt Camera Quận 4 Tại Nhà

Su ra doi cua nhung cay cau uon cong, mem mai, co gia tri rat lon ve giao thong va kinh te, Quan 4 duoc ket noi de dang voi bat cu quan nao trong thanh pho, tu khu trung tam hanh chinh cho den khu Nam Sai Gon sam uat hay khu do thi Thu Thiem... Quan 4 da thuc su chuyen minh, khong chi tro nen xinh d...

Jump to post
 • Mon Jun 12, 2017 6:02 pm
 • Replies 0
 • Views 710
Lắp Đặt Camera Quan Sát Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Quan 3 phat huy doan ket, nang dong, sang tao, gan bo mat thiet voi nhan dan, vuot qua kho khan thuc hien tot nhiem vu phat trien kinh te-xa hoi, bao dam an ninh-quoc phong, xay dung he thong chinh tri vung manh. Kinh te quan 3 phat trien theo dung dinh huong, chat luong cac nganh thuong mai-dich vu...

Jump to post
 • Mon Jun 12, 2017 4:18 pm
 • Replies 0
 • Views 812
Lắp Mạng Internet FPT Phú Thọ Giá Rẻ

Tinh Phu Tho can tap trung phat trien kinh te - xa hoi nhanh, toan dien va ben vung, theo huong tro thanh trung tam kinh te - xa hoi cua vung Tay Bac, dong thoi dong vai tro ngay cang quan trong trong vung Thu do Ha Noi, tung buoc phan dau de den nam 2020 co ban tu can doi duoc thu chi ngan sach dia...

Jump to post
 • Sat Jun 10, 2017 6:35 pm
 • Replies 0
 • Views 908
Lắp Mạng Internet FPT Sơn La Hộ Gia Đình

La trung tam chinh tri, kinh te, van hoa, xa hoi cua tinh Son La, sau qua trinh xay dung va phat trien, Thanh pho (TP) Son La da van dung sang tao cac chu truong, chinh sach cua Trung uong, cua tinh, vuon len tro thanh mui nhon kinh te, dong gop tich cuc cho su phat trien toan tinh. Trong hoan canh ...

Jump to post
 • Sat Jun 10, 2017 6:23 pm
 • Replies 0
 • Views 782
Địa Điểm Lắp Camera Quận 2 Chất Lượng

Quận 2 là quận vùng ven đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ. Điều này được biểu hiện qua sự gia tăng dân số, tăng tỉ lệ dân đô thị và thay đổi lớn số lượng dân cư. Trong đó, đặc biệt là sự gia tăng nhanh chóng lượng dân nhập cư cũng như các công trình công cộng. Bên cạnh đó, Quận 2 có nhiều công...

Jump to post
 • Fri Jun 02, 2017 1:01 pm
 • Replies 0
 • Views 756
Lắp Camera Quan Sát Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Đô thị hoá là một quá trình tập trung dân cư đô thị tại quận 1. Đồng thời đó là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất nông nghiệp giảm, sản xuất phi nông nghiệp tăng. Bộ mặt đô thị ngày càng hiện đại, không gianđô thị mở rộng. Trong đó, dân cư đô thị là một điểm dân cư tập trung p...

Jump to post
 • Fri Jun 02, 2017 11:59 am
 • Replies 0
 • Views 928
Re: Website wordpress cập nhật phát sinh nhiều lỗi

Đúng là giờ worpress đã có khá nhiều lỗi tin tặc đang khai thác lỗ hổng này để gieo rắc virus các bạn nên update bản vá lỗi càng sớm càng tốt.

Jump to post
 • Tue May 16, 2017 3:37 pm
 • Replies 9
 • Views 3104

Page 1 of 1

Search found 18 matches