Search found 3 matches

Page 1 of 1

Search found 3 matches

Re: Cài Ajax Quick Checkout 6.4.0 mà nó không hiện

Bạn phải down thêm cai shopunity về nữa, rồi vào admin bật nó lên là được.
Lúc đầu cái cũng ko được mày mò tí thấy được rồi, check thử website mình nhé http://hanil.vn

Jump to post
  • Fri Nov 24, 2017 10:10 pm
  • Replies 2
  • Views 1943
Re: SEO Url remove index.php?route=common/home

Solved
Add three lines code on file .htacess
"
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^route=common/home$
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} !^POST$
RewriteRule ^index.php$ http://hanil.vn? [R=301,L]
"
Remember remove my domain (http://hanil.vn) and add your domain
Thanks Chones shows me

Jump to post
  • Sun Nov 19, 2017 11:33 am
  • Replies 3
  • Views 3217
Re: SEO Url remove index.php?route=common/home

please help me, I have same issue. Somebody show me how to do solve it ?
My website: http://hanil.vn/index.php?route=common/home
I want show url like this: http://hanil.vn/
Thanks

Jump to post
  • Sun Nov 19, 2017 11:19 am
  • Replies 3
  • Views 3217

Page 1 of 1

Search found 3 matches