Post by internetvietnam » Sun Jun 11, 2017 10:41 am

Long xuyen la mot trong nhung thanh pho phat trien nhat tai An Giang. Nam 2016 la nam dau thuc hien Nghi quyet Dai hoi Dang bo thanh pho Long Xuyen lan XI. Day duoc xem la su khoi dau quan trong cho su phat trien kinh te - xa hoi cua thanh pho, giai doan 2016 – 2020. Voi su no luc va quyet tam cao cua ca he thong chinh tri va Nhan dan, kinh te - xa hoi cua Long Xuyen tiep tuc co su phat trien kha va on dinh. Long Xuyen, linh vuc thuong mai - dich vu tiep tuc la dau tau phat trien cua nen kinh te. Thanh pho da phoi hop to chuc cac su kien, nhu: Hoi cho chao nam moi, Hoi cho hang Viet Nam chat luong cao, Tuan le van hoa am thuc, dac biet la viec Trung tam Thuong mai Vincom di vao hoat dong da thu hut nhieu luot khach den tham quan, mua sam.

Qua do, nang tong muc ban le hang hoa 6 thang dau nam 2016 tang 11,7% so voi cung ky. Viec dau tu, sap xep, chuyen doi mo hinh cho duoc thanh pho chu trong thuc hien. Hoat dong san xuat cong nghiep – tieu thu cong nghiep on dinh va co chieu huong tang. TP. Long Xuyen da tang cuong chi dao, dieu hanh de day nhanh tien do xay dung nong thon moi, nhat la viec giu vung, nang chat cac tieu chi, chi tieu nong thon moi doi voi xa My Hoa Hung va phan dau den cuoi nam 2016 dua xa My Khanh dat chuan nong thon moi.

Thanh pho tiep tuc tich cuc trien khai thuc hien ke hoach phat trien nong nghiep ung dung cong nghe cao. Linh vuc van hoa - xa hoi duoc quan tam dung muc. Cac chinh sach an sinh xa hoi, hoat dong cham soc suc khoe nguoi dan duoc thuc hien tot. Cong tac dao tao nghe, giai quyet viec lam co nhieu chuyen bien tot tai Long Xuyen. Cong tac quoc phong - an ninh duoc tang cuong, dam bao an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi tren dia ban. Cong tac chi dao, quan ly, dieu hanh cua chinh quyen cac cap co nhieu chuyen bien tich cuc.

I. Dich Vu Internet FPT Long Xuyen.

Voi toc do mang wifi fpt ngay cang cao, fpt telecom da nang cap toc do mang wifi tren dia ban Long Xuyen An Giang len toc do cao hon tu 12 Mbps - 45 Mbps de phuc vu cho ho gia dinh, doanh nghiep su dung mang wifi internet nhanh hon gap hang chuc lan so voi cac goi cuoc thong thuong truoc day.

Dong thoi fpt telecom lien tuc mien phi lap dat cho khach hang tra truoc, tang cuoc thang su dung va ho tro nhanh chong trong vong 2 - 3 ngay ke tu khi khach hang co nhu cau lap dat wifi fpt long xuyen an giang. Khach hang khi lap mang fpt long xuyen, fpt An Giang chi can cung cap thong tin chinh xac dia chi khach hang dang muon lap dat, goi cuoc khach hang da tham khao, hinh thuc thanh toan truoc, hay tra sau, nhan vien fpt telecom se ho tro tan nha cho khach hang tai nha.

II. Lap Mang Internet FPT Long Xuyen.

FPT telecom lien tuc tung ra cac goi cuoc cap quang fpt moi nhat hien nay tai dia ban thanh pho Long Xuyen An Giang de phuc vu cho cac khach hang co nhu cau lap mang fpt an giang, dang ky internet cap quang hay truyen hinh FPT tai thanh pho Long Xuyen co the de dang chon lua goi cuoc dich vu thich hop cho gia dinh hay cong ty su dung tai nha hay co quan xi nghiep phuc vu cho nhu cau phat trien cuoc song.

Chat luong duong truyen cap quang FPT tai Long Xuyen luon duoc fpt telecom nang cap len tot nhat sao cho nhanh – manh – on dinh de nguoi su dung co the tin tuong tuyet doi khi su dung mang internet truyen hinh FPT tai Long Xuyen An, lap mang fpt chau doc, An Giang do fpt telecom cung cap. Hau het cac khu vuc tren dia ban thanh pho Long Xuyen deu da co he thong mang luoi internet ADSL cung nhu cap quang FPT, khach hang co the lap mang FPT de su dung. Toc do duong truyen internet FPT tu do ma cung tang len gap nhieu lan tu 12 Mbps, 16 Mbps, 22 Mbps, 27 Mbps, 35 Mbps, 45 Mbps, 60 Mbps, 80 Mbps de doanh nghiep cung nhu ho gia dinh co the lua chon su dung. Ben canh do, fpt telecom cung dong thoi mien phi 100% phi lap dat internet truyen hinh FPT tai Long Xuyen voi gia cuoc cap quang FPT uu dai hap dan chi 160.000d/thang cho goi cuoc tu 12 Mbps tro len.

Khach hang de duoc huong uu dai chi can thanh toan truoc cuoc dich vu internet fpt tân châu, internet fpt An Giang hay truyen hinh FPT tai Long Xuyen An Giang. MOi thong tin dang ky internet fpt Long Xuyen khach hang co the goi ve duong day nong bên trên.

Chúng tôi là cộng đồng internet việt nam.Posts

Joined
Sat Mar 07, 2015 7:13 pm
Location - tech
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests